Миропільська громада
Романівський район, Житомирська область

Проект положення про Колодяжненську філію комунальної установи Миропільської селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія"

                                                                                                                                                       ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ

 

Про Колодяжненську філію

комунальної установи

 Миропільської селищної ради

«Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»

Романівського району

Житомирської області

 

 

 

 

 

2017р

 

I. Загальні положення.

1.1.Це положення регулює діяльність Колодяжненської філії комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»  (надалі – філія), яка реалізовує програми початкової та базової загальної середньої  освіти, засвоєння учнями основ наук, знань, умінь і навичок на рівні державних стандартів та сприяє доступності учнів до навчання з урахуванням потреб суспільства та держави.

1.2.Статус Колодяжненської філії комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» надається за рішенням засновника – Миропільської селищної ради.

1.3. Філія є структурним підрозділом комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»  і не є юридичною особою.

1.4. Основною метою діяльності філії опорного навчального закладу є забезпечення учнів високим рівнем  освіти відповідно до їх нахилів, здібностей, уподобань та підготовки до продовження навчання в опорному закладі.

1.5. Колодяжненська філія комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»  реалізує такі завдання:

• створення умов для стійкого розвитку початкової та базової загальної середньої освіти на основі та з урахуванням потреб суспільства й держави;

• вирівнювання умов для одержання всіма учнями повноцінної освіти, у тому числі шляхом реалізації допрофільної підготовки й профільного навчання, освітніх програм з професійної підготовки й додаткової освіти в структурі загальноосвітньої школи;

• забезпечення доступу школярів до якісних знань за рахунок використання індивідуальних, дистанційних та інших форм навчання, транспортних схем доставки учнів  до опорного навчального закладу; 

• створення умов для всебічної підготовки учнів до продовження навчання,  до допрофільного і профільного  самовизначення на основі інтеграції освіти, посилення взаємозв'язків  з іншими освітніми закладами та структурами конкретної території.

1.6. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров'я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті, одержанні додаткової освіти.

1.7. Філія забезпечується висококваліфікованими педагогічними кадрами, сучасними засобами навчання й устаткування, у тому числі телекомунікаційними, комп'ютерними, лабораторним, дидактичними, ілюстративними обладнанням та матеріалами, навчально-методичними посібниками, що дозволяють якісно забезпечити освітній процес.

 

2. Організація діяльності Колодяжненської філії комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»

2.1. Організація діяльності філії опорного навчального закладу   будується на основі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,   цим Положенням, іншими законодавчими, нормативними актами України та регіону. 

2.2. Діяльність  філії щодо надання освітніх послуг будується з урахуванням соціального замовлення,  запитів учнів і їх батьків.

2.3.  Філія не має права створювати свої структурні підрозділи  в системі освіти.

2.4. Призначення керівника філії за поданням директора опорного закладу здійснюється уповноваженим органом управління освітою.

2.5.  Філія має право брати участь у діяльності освітніх об'єднань .

2.6. Під час організації освітнього процесу щодо реалізації освітніх програм філія користується  ліцензією опорного навчального закладу. 

2.7. Філія має право на освітню діяльність за програмами додаткової освіти й професійної підготовки в структурі опорного навчального закладу .

 

3. Функції Колодяжненської філії  комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія», її права та обмеження діяльності

         3.1 Філія має право:

• організовувати навчання  відповідно до навчального плану,  режиму роботи закладу, затвердженого директором опорного закладу;

• залучати до проведення занять висококваліфікованих педагогічних працівників філії та  опорного навчального закладу;

• організовувати дистанційне навчання учнів філії  в  освітніх закладах, що   мають необмежений  доступ до єдиної комп'ютерної мережі із центром у опорному навчальному закладі.

3.2. Завдання, що стоять перед філією реалізуються на підставі погоджених графіків проведення занять, консультацій, семінарів, позашкільних заходів.

3.3. Виходячи із запитів учнів і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності у опорному закладі.   

3.4 Освітній процес у філії здійснюється на основі навчального плану, затвердженого керівником опорного навчального закладу і регламентується розкладом занять.

3.5 Річний календарний навчальний план  філії розробляється керівником філії і затверджується директором опорного навчального закладу.

3.6. Режим роботи  філії визначається  за узгодженням із опорним закладом.

Навчальне навантаження й режим занять у філії  визначаються статутом загальноосвітнього навчального закладу –  комунальною установою Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія».

3.7 .Тривалість навчального року й канікул у філії визначається  опорним навчальним закладом  на основі Типового положення про загальноосвітній навчальний заклад.

 

4. Управління Колодяжненської філії комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»

 

4.1. Управління філією здійснюється  опорним  навчальним закладом відповідно до законодавства України, статуту загальноосвітнього навчального закладу.

4.2. Вищим органом управління філією опорного навчального закладу є його засновник – Миропільська селищна рада та  уповноважений орган управління виконавчої влади у сфері освіти .

Відносини між філією та опорним навчальним закладом, засновником і органом управління освітою регулюються відповідно до чинного законодавства.

4.3. Безпосереднє керівництво  філією  здійснює її керівник.

4.4. При розмежуванні компетенції між комунальним закладом Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» і її філією ураховуються питання:

• фінансування  з урахуванням типу,  режиму й змісту діяльності закладу;

• узгодження реалізованих опорним навчальним закладом освітніх програм;

• розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

• зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази опорного навчального закладу;

• надання допомоги в організації діяльності філії щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

• здійснення взаємодії з освітніми установами щодо реалізації  освітніх програм.


5. Матеріально-технічна база та фінансування Колодяжненської філії

комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»

 

5.1. Фінансування  філії здійснюється відповідно до державних і регіональних нормативів.

5.2. Фінансове забезпечення державних гарантій прав громадян на одержання загальнодоступної й безкоштовної загальної освіти  філією опорного навчального закладу здійснюється шляхом виділення субвенцій місцевим бюджетом у розмірі, необхідному для реалізації державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, включаючи оплату праці працівників філії опорного навчального закладу, витрати на придбання навчальних посібників, технічних засобів навчання, видаткових матеріалів і на забезпечення господарської діяльності.

5.3. Засновник філії – Миропільська селищна рада, інші органи місцевого самоврядування мають право додатково використовувати власні матеріальні й фінансові ресурси для здійснення переданих їм державних повноважень щодо забезпечення державних гарантій прав громадян на підвідомчій території на одержання загальнодоступної й безкоштовної загальної освіти у філії опорного навчального закладу.

5.4. Філія не може здійснювати самостійний бухгалтерський облік, проте в рамках опорного закладу може залучати додаткове фінансування за рахунок позабюджетних, благодійних джерел, передбачених чинним законодавством на утримання філії.


6. Контроль за діяльністю Колодяжненської філії комунальної установи Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»

 

6.1. Контроль за діяльністю філії здійснюють засновник, органи управління освітою та опорний навчальний заклад.

6.2. Філія може бути реорганізована в іншу освітню організацію відповідно до законодавства України за рішенням засновника.