Миропільська громада
Житомирська область, Житомирський район

Проект положення про Колодяжненську філію комунальної установи Миропільської селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія"

                                                               ПРОЕКТ

          СТАТУТ

   Комунальної установи

             Миропільської селищної ради      

 «Опорний навчальний заклад

«Миропільська гімназія»

 

Романівського району

Житомирської області

 

 

 

 

2017р.

                                       1.Загальні        положення

1. Комунальна установа  Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» - середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, що забезпечує освітню, науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей. Основною метою його діяльності є забезпечення учнів високим рівнем загальної середньої освіти відповідно до їх нахилів, здібностей, уподобань та підготовки до продовження навчання в навчальних закладах  середньої спеціальної та вищої професійної освіти шляхом створення умов для ефективної і якісної реалізації державного освітнього стандарту, а також гарантованого державою права громадян України на одержання загальнодоступної й безкоштовної загальної середньої освіти.

1.1.     Комунальна установа Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» ( далі – опорний заклад)  є правонаступником прав та обов’язків загальноосвітнього навчального закладу «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія», яка утворена за рішеннями __  сесії Романівської районної ради ____ скликання № ___ від __     _____   2016року відповідно до  Закону України «Про освіту», Інструкції про організацію та діяльність гімназії (Наказ МОН України №217 від 20.07.2005 року ), Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.

1.2.   Юридична адреса:

13033, Житомирська область, Романівський район, смт. Миропіль, вул. Центральна, 46, телефон (04146)9-52-82.

1.3.  Засновником (власником) опорного закладу  є Миропільська селищна рада, уповноваженим органом управління -  орган виконавчої влади в галузі освіти.

1.4. Опорний заклад є   юридичною   особою,   яка має печатку,  штамп,  ідентифікаційний  номер та може мати самостійний баланс, рахунок у   державному казначействі, в установі банку.

1.5. Опорний заклад реалізує такі завдання:

- створення умов для стійкого розвитку загальної середньої освіти з урахуванням потреб суспільства та держави;

- вирівнювання умов для одержання всіма учнями повноцінної освіти, у тому числі шляхом реалізації допрофільної підготовки й профільного навчання, освітніх програм з підготовки учнів у структурі загальноосвітнього навчального закладу;

- забезпечення рівного доступу школярів до якісних знань за рахунок використання  різних форм навчання, організованого підвозу учнів до опорного навчального закладу;

- створення умов для всебічної підготовки учнів до самостійного життя, праці, соціального й професійного самовизначення на основі посилення взаємозв'язків загальноосвітньої установи із закладами допрофесійної та професійної підготовки;

-  забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту   та   можливості   отримати   рівень   освіти   на рівні  державного стандарту;

-  виховання в учнів рис патріота України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей  українського народу та інших народів і національних меншин;

-  формування   і   розвиток   соціально   зрілої,   творчої   особистості   з усвідомленою громадянською позицією, високим рівнем компетентностей, зорієнтованих на професійне самовизначення;

- формування в учнів поваги до Конституції, державних   символів   України,   загальнолюдських   прав   і   свобод, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина, виховання почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої  дії;

- формування демократичних принципів, реалізація    права    учнів    на    вільне    формування    політичних    і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої   соціальної   цінності;

- створення   умов   для   оволодіння   системою   наукових   знань   про природу, людину і суспільство, розвиток    природних    позитивних    нахилів,    здібностей  учнів ,      творчого      мислення,      потреби      і   вміння      самовдосконалюватись, забезпечення  сприятливих умов для самовираження учнів в різних видах діяльності;

- створення належних умов творчо-обдарованим та здібним дітям, дітям з особливими потребами, які навчаються на денній, індивідуальній, інклюзивній, дистанційній та інших формах навчання;

- оновлення змісту освіти відповідно до державних стандартів, розробка та  апробація інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання;

- створення психологічної атмосфери співпраці, співтворчості усіх учасників  навчально-виховного  процесу - батьків, учнів,  вихованців,    педагогічних працівників,     їх відповідальності за результативність у навчанні дітей, виховання толерантності, щирої поваги до високих   моральних   цінностей      особистості;

- запровадження різних форм оцінювання рівня навчальних досягнень учнів,   стимулювання їх  досягнень та результатів у навчанні;

- співпраця  опорного  навчального закладу із  закладами освіти,    соціально-культурним   середовищем  регіону з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

- забезпечення особисто-зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів у навчанні учнів;

- створення умов  для розширення можливостей соціального партнерства з органами влади та громадськістю в забезпеченні    позабюджетного    фінансування    опорного навчального закладу та філій, забезпечення цілісної системи діяльності опорного навчального закладу;

- розвиток демократичних засад та  самоуправління в діяльності  опорного навчального закладу.

1.6. Діяльність опорного закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.7. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України,   законами України  «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах повноважень, та власним статутом.

1.8. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

-           організацію безпечних умов діяльності учасників навчально-виховного процесу;

-   дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,  виробничої,   наукової   діяльності,   у   тому   числі   зобов'язань   за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.9. В  опорному закладі навчання здійснюється українською мовою.

1.10. Вивчення обов’язкової іноземної мови (англійської) розпочинається в початковій школі , другої іноземної мови  (за вибором учнів та їх батьків, осіб, що їх заміняють) – з 5-го класу.

1.11.  Опорний заклад має право:

-  проходити в установленому порядку державну атестацію (акредитацію);

-  визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу в межах чинного законодавства;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-  запроваджувати профільне   навчання   учнів  за вибором учнів за такими профілями: фізико-математичним, математичним, фізичним, екологічним, біолого-хімічним, біолого-фізичним, біолого-географічним, біотехнологічним, хіміко-технологічним, фізико-технологічним, агрохімічним, історичним, правовим, філософським, економічним,  української філології, іноземної філології,  історико-філологічним,  технологічним,  інформаційно-технологічним,  художньо-естетичним, спортивним, універсальним;

-  в   установленому   порядку   розробляти   і   впроваджувати   експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-  у співпраці   з   вищими   навчальними   закладами,  освітніми, науково-дослідними та академічними  інституціями  проводити   науково-дослідницьку, експериментальну,  пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-  брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні;

-  використовувати     різні     форми     морального     і     матеріального   стимулювання учасників навчально-виховного процесу відповідно до законодавчої бази і наявних ресурсів відповідно до розроблених і затверджених критеріїв оцінки їх діяльності відповідно до положень  Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом опорного навчального закладу;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати  додаткові позабюджетні  надходження у порядку, визначеному діючим законодавством України;

- розвивати     навчально-матеріальну   базу опорного закладу та структурних підрозділів – філій.

1.12.  Медичне обслуговування учнів і вихованців опорного закладу та відповідні умови для його  організації забезпечуються засновником    і здійснюються    медичними  працівниками опорного закладу, які входять до його штатного розпису, та, за потребою, працівниками лікувальних установ.

1.13. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними  і  фізичними особами визначаються угодами і договорами, що укладені між    ними.

1.14.  Наповнюваність   класів,   їх   поділ   на   групи   при   вивченні   мов  та  профільних дисциплін визначаються нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

1.15. Діти, які навчаються в структурних підрозділах (філіях) опорного закладу, можуть при бажанні переходити з одного структурного підрозділу до іншого з метою забезпечення і одержання    ними    повної  загальної  середньої освіти.

                     2. Структура опорного навчального закладу  

                              «Миропільська гімназія».

2.1   Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» включає в себе:

- школу 1 ступеня ( 1-4 класи);

- школу  ІІ ступеня (5-9 класи);

- школу ІІІ ступеня ( 10-11 класи)  та філії:

Дертську  філію  опорного навчального закладу «Миропільська гімназія»;

Колодяжненську філію  опорного навчального закладу «Миропільська гімназія»;

Миропільську філію  опорного навчального закладу «Миропільська гімназія»;

2.2. Мережа опорного закладу визначається відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.3. Термін навчання  учнів в опорному навчальному закладі визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.4. Опорний заклад  працює в режимі школи повного дня відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки  України, засновника закладу, уповноваженого органу управління освітою та цим Статутом.

                    3. Організація навчально-виховного процесу

3.1.  Навчально-виховний процес в опорному закладі здійснюється відповідно до    навчального плану, складеного на основі типового навчального плану  для гімназій  та шкіл з поглибленим вивченням предметів відповідно до рекомендацій Міністерства освіти на науки України.

3.2.  Відповідно до навчального плану опорного закладу педагогічні працівники можуть самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники,  рекомендовані Міністерством освіти і науки України, а також методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні інноваційні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів і вимог часу.

3.3. Індивідуалізація і диференціація навчання в опорному закладі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складових державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна складова формується опорним закладом з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

3.4. Опорний заклад самостійно здійснює вибір форм, засобів і методів навчання та виховання учнів на основі нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

3.5. Мережа класів у закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв учнів та батьків ( осіб, що їх заміняють) та наявності необхідних санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

3.6. Територія обслуговування за опорним закладом закріплюється в межах визначеного уповноваженим органом управління освітою округу, однак учні за заявами їх батьків (осіб, що їх заміняють) можуть зараховуватись до опорного закладу  незалежно від місця їх проживання.

3.7.  Прийом учнів до опорного закладу проводиться на підставі заяв батьків (осіб, які їх заміняють)  відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

3.8. Кількість учнів, мережа класів у закладі встановлюється на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора

3.9. Зарахування учнів до опорного закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, що їх заміняють) або направлень уповноваженого органу управління освітою, свідоцтва про народження (копія), медичної картки, документа про наявний рівень освіти .

3.10. До 1-го класу початкової школи зараховуються діти, як правило, у віці від 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом навчального року  до іншого освітнього закладу. При цьому видаються його особова справа та медична картка.

Поділ учнів на групи, наповнюваність класів в опорному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

3.11. Обов’язковим є поділ класів на групи при вивченні профільних та інших предметів інваріантної частини  навчального плану, а саме: інформатики, іноземної мови, української мови, трудового навчання, фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни», проведенні семінарських, лабораторних та практичних занять з профільних дисциплін.

3.12. При прийомі учнів опорний заклад  зобов'язаний ознайомити учнів та їх батьків (осіб, які їх заміняють) зі статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу, іншими документами, які регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3.13.  На кожного учня ведеться особова справа, табель  успішності та  медична картка.

3.14.   Навчальний рік у закладі починається 1 вересня. Його тривалість обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншою, ніж 175 днів у початковій школі та 190 у основній школі, без урахування часу на проведення зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації.

3.15. Структура навчального року за семестрами та тривалість навчального тижня встановлюється закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з органом управління освітою з дотриманням санітарних норм та правил.

3.16.  Відволікання учнів за рахунок навчального часу від навчальних занять на інші види діяльності забороняється.

Тривалість канікул  у закладі протягом навчального року визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

3.17.  Тривалість уроків у закладі регламентується Законом України «Про загальну середню освіту».

Тривалість перерви між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не   менше як 10 хвилин, великої перерви - 30хв.

3.18.  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом і затверджується директором закладу.

3.19. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться  за дванадцятибальною системою оцінювання знань. Підсумкова оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання.

3.20. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання,  державної підсумкової атестації для учнів, переведення й випуску учнів визначається інструкцією про зовнішнє незалежне оцінювання, державну підсумкову атестацію,  переведення  та  випуск  учнів  загальноосвітніх  навчальних закладів,    затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.21. Випускники, які закінчили опорний заклад «Миропільська гімназія», одержують атестат про повну  загальну  середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних  та вищих навчальних закладів.

3.22. За відмінні успіхи в навчанні учні перевідних класів можуть нагороджуватись Похвальним листом, а випускники – Похвальною  грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями :  золотою – «За особливі успіхи у навчанні»,  срібною – «За успіхи у навчанні».

3.23.   Відбір учнів у профільні класи  на новий навчальний рік проводиться  у травні поточного навчального року за заявами учнів  батьків та осіб, що їх заміняють.

3.24. За погодженням із засновником та уповноваженим органом управління освітою, з урахуванням певних екстремальних умов навчання (температурний режим, епідемії, надзвичайні ситуації тощо)  запроваджується додатковий  графік  канікул для учнів закладу.

3.25. Тривалість уроків в опорному закладі «Миропільська гімназія» становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах  - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням  із  уповноваженим органом управління освітою та державною санітарно-епідеміологічною  службою  відповідно  до  чинного законодавства.

3.26. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається    розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно - гігієнічних  та педагогічних вимог і затверджується директором   закладу   за    погодженням  з  профспілковим комітетом.

Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім форм обов'язкових навчальних занять, в опорному навчальному закладі можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші форми занять, заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на забезпечення доступності учнів у освіті, задоволення їх освітніх інтересів та потреб, розвиток їх творчих здібностей, нахилів  та  обдарувань.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об'єднаннях, товариствах тощо.

3.27. У закладі може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота,  діяти міжшкільні (з урахуванням діяльності опорного закладу та філій) факультативи та курси за вибором.

3.28.  У  документі   про   освіту   (табелі   успішності,   свідоцтві,   атестаті)     відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію

3.29. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

В опорному навчальному  закладі визначення рівня досягнень учнів і вихованців у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання,  поточного, тематичного обліку знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань    учнів у навчанні, у другому - рівнева за старанність та здібність.

Учням, які закінчили певний ступінь освітнього  закладу, видається  відповідний документ про освіту:

-  по закінченні початкової школи - табель успішності;

-  по  закінченні   основної   школи  -   свідоцтво   про   базову  загальну середню освіту;

-  по закінченні загальної середньої школи - атестат про повну загальну середню освіту.

3.30. Режим роботи опорного навчального закладу «Миропільська гімназія»  встановлюється нормативними документами Міністерства освіти і науки України за узгодженням із засновником, уповноваженим органом управління освітою та цим Статутом.

3.31. За учнями паралельних класів, які навчаються в опорному закладі, зберігається право переходу за згодою педагогічної ради  до іншого класу закладу.

3.32.  З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти для  учнів з особливими потребами,  за заявами батьків або осіб, що їх замінюють, наказом директора закладу за погодженням  із уповноваженим органом управління освітою запроваджується індивідуальне, інклюзивне, дистанційне та інші форми навчання відповідно до чинного законодавства.

Учні 10-11 класів за певних умов можуть навчатися в закладі екстерном відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах.

                   4. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Права та  обов'язки учасників навчально-виховного процесу опорного закладу визначаються чинним законодавством і цим статутом .

Іноземці, прийняті  до опорного закладу, мають права і обов'язки учнів   відповідно до законодавства України.

4.2. Учні мають право:

на вибір форми  навчання,  профільних курсів,  спецкурсів, факультативів, позакласних та позашкільних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,  культурно-спортивною  базою закладу;

- навчатися за індивідуальним планом, екстерном, інклюзивним, дистанційним, вечірнім (заочним) навчанням відповідно до  чинних документів Міністерства освіти і науки України;

-  на безпечні  умови навчання і виховання ;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації   навчально-виховного  процесу,  дозвілля;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування, добровільних   самодіяльних творчих об’єднаннях, студіях, гуртках, клубах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, морального і фізичного насильства;

- одержувати фінансову допомогу з метою компенсації витрат, пов'язаних з їх участю в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, виставках, спортивних змаганнях, фестивалях, інших культурно-освітніх заходах;

-  на моральне та матеріальне стимулювання   за  високі   показники  у    навчанні та активну участь у громадському житті закладу.

4.3.    Учні  зобов'язані:

-  наполегливо оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж це визначено навчальними планами та освітніми програмами, підвищувати власний загальнокультурний рівень, власні компетенції з основ наук;

-  дотримуватися вимог Статуту, правил   внутрішнього шкільного  розпорядку закладу, правил для учнів;

- відвідувати школу, виконувати рішення адміністрації закладу щодо організації навчально-виховного процесу;

-  дотримуватися усталених  морально-етичних норм поведінки, зовнішнього вигляду та особистої гігієни;

- в межах позакласної роботи  відповідно до навчальних програм брати посильну участь у різних видах трудової діяльності,  не заборонених чинним законодавством;

-  бережливо відноситись до шкільного майна.

4.4. До учнів,  які  систематичного порушують правила внутрішнього шкільного розпорядку,  допускають прояви аморальної поведінки, вчиняють дії, несумісні зі статутом закладу, можуть бути застосовані заходи  впливу.

4.5. Опорний заклад  відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України  розробляє та узгоджує штатний  розпис,    який погоджується   засновником та уповноваженим органом управління освітою.

Призначення на посаду, звільнення  з посади педагогічних працівників опорного закладу та його філій регулюються Кодексом  законів про працю України і здійснюється уповноваженим органом управління освітою за поданням директора опорного закладу.

Педагогічними працівниками закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки,  забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

4.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів відповідно до ст.25 Закону України «Про загальну середню освіту» визначається директором, тарифікаційною комісією закладу за погодженням із  профспілковим комітетом.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної

ставки лише за письмової згоди працівника. У випадку зміни істотних умов праці, що унеможливлює забезпечення працівника педагогічним навантаженням в межах тарифної ставки, трудові відносини регулюються трудовим законодавством України. Педагогічне навантаження керівника опорного закладу визначається за погодженням з уповноваженим органом управління освітою.

4.8. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного   працівника   з додержанням   чинного   законодавства України про працю.

4.9. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та обслуговуючого  персоналу  регулюються   цим    Статутом    та правилами     внутрішнього трудового   розпорядку  опорного закладу, посадовими обов'язками працівників.

4.10. Класні  керівники  призначаються  з  числа  педагогічних   працівників директором закладу, їх права та обов'язки визначаються нормативно-правовими  документами Міністерства освіти і науки  України,  цим  Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками.

4.11. Працівники з числа обслуговуючого персоналу призначаються директором опорного навчального закладу..

4.12. Керівники предметних методичних об’єднань вчителів призначаються директором з числа педагогічних працівників вищої кваліфікаційної категорії та які мають педагогічне звання «Старший вчитель» або «Вчитель-методист».

4.13. Завідувачі навчальними кабінетами, майстернями, спортивними залами тощо,    їх    права   і   обов'язки   визначаються   нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, посадовими інструкціями та цим Статутом.

4.14. Педагогічні  працівники  опорного закладу  та його філій  підлягають  атестації відповідно   до   порядку,   встановленого   Міністерством освіти і науки   України.   Атестація педагогічних працівників проводиться один раз на п'ять років відповідно до   Типового   положення   про   атестацію   педагогічних   працівників України.

4.15. Виплата   заробітної   плати    педагогічним    та    іншим    працівникам     опорного закладу   здійснюється  щомісячно.

4.16. Педагогічним працівникам відповідно до чинного законодавства за рахунок бюджетних   коштів   можуть   встановлюватися   доплати   та надбавки до заробітної плати. Умови та розмір встановлення    доплат    і    надбавок    визначаються    додатком    до колективного договору між адміністрацією та колективом закладу.

За особливі трудові заслуги, сумлінну працю педагогічні та інші працівники опорного закладу можуть  бути відзначені різними видами морального та матеріального заохочення.

4.17. На  педагогічних  та  інших  працівників  опорного закладу , які порушують   правила  внутрішнього   трудового розпорядку, можуть бути застосовані заходи впливу відповідно до чинного законодавства .

Представлення до заохочення та відзначення педагогічних працівників, застосування до них стягнення здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

4.18.  Педагогічні працівники мають право на:

- оплату праці,  моральне та матеріальне стимулювання праці, здійснення доплат та надбавок до заробітної плати, визначеними діючим законодавством України;

-  безпечні для здоров'я і життя умови праці;

-  захист професійної честі, гідності;

-  самостійний    вибір    ефективних  форм,    методів,    засобів навчальної   роботи,   не   шкідливих   для   здоров'я   учнів;

- покращення матеріально-технічної бази робочого місця для належного виконання функціональних обов'язків;

- проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;

-  підвищення     кваліфікації,     перепідготовку     в     закладах Міністерства освіти і науки;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-  участь в обговоренні та вирішенні   питань організації навчально-виховного процесу;

виявлення педагогічної ініціативи;

-  на  відповідне забезпечення свого робочого місця;

-  отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному діючим законодавством України при досягненні певного віку;

-  участь    у   роботі   органів   громадського самоврядування  закладу.

4.19. Відволікання  педагогічних   працівників   від   виконання      професійних обов'язків   не   допускається,   за   винятком   випадків,   передбачених законодавством України  та за згодою самих працівників.

4.20. Педагогічні працівники у своїй роботі з учнями зобов'язані:

-           забезпечувати    належний   рівень    викладання    навчальних дисциплін   відповідно   до   вимог      державного стандарту   освіти, завдань,  визначених програмними документами  Міністерства освіти і науки України, дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати  гідність учнів;

-  захищати учнів від будь-яких форм  фізичного, морального та     психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю,   наркотиків, тютюну, поширенню інших шкідливих звичок;

-  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей, компетентностей учнів, а також   збереженню   їх   здоров'я,   здійснювати  пропаганду здорового способу життя;

-  утверджувати  повагу  до  державних  символів   України,   її Конституції, принципів загальнолюдської моралі;

-  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- виховувати  в учнів  повагу  до народних  традицій  та  звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну  культуру;

-  працювати    над    оновленням    матеріально-технічної    бази ;

- виконувати вимоги Статуту закладу, правила
внутрішнього    трудового    розпорядку,    умови    трудового договору;

-  виконувати накази і розпорядження адміністрації опорного закладу;

брати участь у роботі засідань педагогічної ради, заходах навчально-виховного  характеру опорного закладу.

4.21. У опорному закладі для координації роботи педагогічного колективу, батьків та громадськості з питань навчання та виховання учнів можуть  створюватися громадські органи – рада, батьківські комітети опорного навчального закладу, філій та класів тощо.

4.22. За умови реорганізації чи ліквідації опорного закладу її працівникам і учням засновником гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства .

4.23. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та інших органів громадського самоврядування закладу;

- звертатись   до засновника закладу,  органів   управління   освітою,   адміністрації та органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;

- брати   участь   у   заходах,   спрямованих   на   поліпшення організації    навчально-виховного    процесу    та    зміцнення матеріально-технічної бази опорного закладу;

- на    захист   законних    інтересів    своїх    дітей    в    органах  громадського   самоврядування  закладу та  у відповідних державних, судових органах;

- пропонувати та обирати напрямки поглибленого вивчення предметів,   а   також   профільного   навчання   в  опорному закладі;

- надавати добровільну матеріальну допомогу, благодійні кошти  на зміцнення навчально-матеріальної бази закладу.

4.24.    Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за визначеною формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати   належні   умови   для   розвитку   їх   природних   здібностей та задатків у співпраці з педагогічними працівниками опорного закладу, позашкільними закладами;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної  мов,   повагу  до   національної  історії, культури, духовних цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- оволодівати психолого-педагогічними знаннями, використовувати їх в практиці сімейного виховання;

- знати   основні   програми  та режим роботи  опорного  закладу з метою забезпечення доступності дітей до навчання;

- брати участь у батьківських зборах, конференціях, засіданнях  органів громадського самоврядування.

4.25.   Представники громадськості мають право:

- обирати    і    бути    обраними    до    органів    громадського самоврядування в закладі;

- сприяти роботі учнівських об'єднань за інтересами, гуртків і секцій;

- сприяти фінансовому забезпеченню  закладу, покращенню його матеріально-технічної бази.

4.26.  Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися правил  внутрішнього шкільного розпорядку та статуту опорного закладу при розгляді громадських питань;

- повідомляти адміністрацію  про мету свого перебування в закладі, пред'являти відповідні документи, що засвідчують особу,  узгоджувати  громадські заходи в закладі з адміністрацією.

                                

                   5 Управління опорним навчальним закладом

                                        «Миропільська гімназія»

 

5.1.     Управління опорним закладом здійснюється її засновником та уповноваженим  органом виконавчої влади в галузі освіти..

5.2.  Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює його директор.   

5.3. Призначення   та звільнення  директора  опорного закладу здійснюється  засновником за поданням уповноваженого  органу управління освітою  відповідно до чинного трудового законодавства.

5.4.  Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора, керівників філій,  педагогічних працівників опорного закладу здійснюється уповноваженим органом у сфері освіти за поданням директора опорного закладу відповідно до чинного трудового законодавства.

Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників  гімназії  здійснює директор відповідно до чинного трудового законодавства.

5.5. Директор опорного закладу:

- забезпечує реалізацію державної освітньої політики в опорному закладі  та його філіях, діє від імені закладу, забезпечує свої повноваження , що визначені  Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом;

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організує навчально-виховний процес, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів, збереженням їх життя і здоров’я;

- відповідає за реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог охорони дитинства;

- створює необхідні умови для здійснення системи виховної роботи, участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм , безпеки життєдіяльності та охорони праці в опорному закладі та філіях;

- здійснює в установленому порядку розпорядження бюджетними  коштами відповідно до кошторису закладу;

- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, запровадження інноваційних технологій навчання, заохочення творчих пошуків, дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

- визначає основні питання життєдіяльності  опорного закладу та його філій, координує їх роботу;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження відповідних органів управління освітою та учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу і приймає відповідні рішення;

- спрямовує діяльність педагогічного колективу на захист учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- приймає рішення про прийом учнів до закладу, переведення їх до наступних класів, випуск та нагородження учнів за результатами навчання;

- розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів з гімназії і за наявності підстав вирішує разом з батьками питання про їх подальше навчання;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- щорічно звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференції)  трудового колективу;

- здійснює особистий прийом громадян ;

- визначає посадові обв’язки заступників директора, керівників філій, педагогічних та інших працівників опорного закладу.

5.6. Директор опорного закладу є головою педагогічної ради опорного закладу, постійно діючого дорадчого колегіального органу.

5.7. Робота педагогічної ради опорного закладу планується відповідно до потреб. Кількість засідань педагогічної ради визначається по мірі необхідності, але не може бути меншою, ніж чотири на рік.

Для організації методичної роботи в закладі  відповідно до наказу директора створюється методична рада та методичні комісії вчителів.

Вищим колегіальним органом самоврядування в опорному закладі є  загальні збори  колективу, які скликаються не менше, ніж один раз на рік.

Загальні збори  колективу  опорного закладу заслуховують звіт директора про забезпечення керівництва  опорним закладом, розглядають у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-:господарської діяльності закладу.

У період між загальними зборами  діє обрана колективом  рада трудового колективу навчального закладу.

Вищим представницьким органом  опорного закладу є рада закладу, до  складу якої обираються пропорційно представники від трудового колективу опорного закладу, його  філій , батьків та учнів.

Діяльність ради регламентується положенням про раду опорного закладу.

При навчальному закладі  може діяти  піклувальна рада , яка формується на добровільній основі з представників громадськості, підприємств, організацій, окремих громадян.

Діяльність піклувальної ради, її склад  регламентується положенням про піклувальну раду і затверджується  радою гімназії.

Члени ради трудового колективу, профспілкового комітету, ради , піклувальної ради, батьківського комітету опорного закладу працюють на громадських засадах.

5.8. Керівництво структурними підрозділами опорного закладу, філіями здійснюють   директор та заступники директора опорного закладу, керівники філій та їх заступники.

                           

                                   6. Матеріально - технічна база

 

6.1. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання , транспортні засоби,   а також інші цінності, вартість яких відображено в балансі.

6.2. Опорний заклад і його філії користуються приміщеннями, обладнанням, землею, іншими природними ресурсами згідно з чинним законодавством і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.4. Збитки, завдані опорному закладі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.5. Використання навчально-матеріальної бази  закладу регламентується  засновником та уповноваженим органом виконавчої влади у галузі освіти.

 

                            7. Фінансово-господарська діяльність

 

7.1. Опорний заклад фінансується його засновником  через уповноважений  орган управління освітою   відповідно до встановленого законодавством порядку.

Опорний заклад є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня.

7.2. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі її кошторису.

Джерелами формування кошторису опорного закладу є: бюджетні кошти , що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої школи для забезпечення навчального процесу в обсязі державного стандарту загальної середньої освіти; доходи, отримані від надання платних послуг в установленому законодавством порядку; прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; благодійні кошти батьків; благодійні внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб.

7.3. У закладі створюється фонд загального обов'язкового навчання , який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не меншому, ніж три відсотки витрат на його поточне утримання, а також  за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду обов'язкового  навчання зберігаються на рахунку закладу і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором .

За рішенням благодійної ради опорного закладу  в  закладі може створюватися благодійний фонд опорного закладу, використання коштів якого здійснюється благодійною радою.

7.4. За наявності додаткових фінансових можливостей опорного закладу можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи тощо.

7.5. Опорний заклад за рішенням ради закладу  має право фінансувати за рахунок  позабюджетних надходжень  заходи, що сприяють поліпшенню організації навчально-виховного процесу, соціально-побутових умов колективу, стимулювання навчання учнів та праці працівників опорного закладу.

7.6. Ведення  бухгалтерського обліку  в опорному закладі за рішенням засновника проводиться  автономно бухгалтерією опорного закладу або централізованою бухгалтерією уповноваженого органу виконавчої влади в галузі освіти. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства  в закладі визначається чинним законодавством.

 

                                            8. Міжнародні зв’язки

 

8.1. Участь опорного закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та учительських обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

8.2. Опорний заклад  має право укладати угоди про співробітництво,
встановлювати прямі зв’язки з вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами, освітніми та науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими
організаціями   відповідно до чинного законодавства.

8.3. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази,  фінансових ресурсів має право проводити учнівські та педагогічні обміни в рамках освітніх програм та проектів з відповідними вітчизняними та міжнародними організаціями.

 

                                  9. Контроль за діяльністю опорного закладу

 

9.1. Державний контроль за діяльністю опорного закладу здійснюється з метою   забезпечення   реалізації   єдиної  державної   політики   в   сфері загальної середньої освіти.

Державний контроль за діяльністю опорного закладу здійснює Міністерство освіти і науки України, засновник та уповноважений орган управління освітою.

9.2.  Основною       формою      державного      контролю       за      діяльністю опорного закладу є державна атестація, яка
проводиться   не   рідше   одного   разу   на   десять   років   у   порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

                     10. Реорганізація або ліквідація опорного закладу

 

10.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію (злиття, приєднання,
поділ, виділення, перетворення)  опорного закладу приймає засновник.

10.2. У випадку реорганізації опорного закладу права та зобов'язання закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного
законодавства.

10.3.  Ліквідація закладу відбувається у формах позбавлення її статусу юридичної особи  засновником відповідно до чинного законодавства.

10.4. Ліквідація закладу проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником в терміни , визначені чинним законодавством.