Миропільська громада
Житомирська область, Житомирський район

Статут

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішеннням 18-ї сесії 8 – го

                                                                            скликання

                                                                             Миропільської селищної ради

                                                                             №      від 30.01.2018р.

                                                                               __________Селищний голова

 

 

       

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунальної установи

Миропільської селищної ради

«Миропільська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів»

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Смт.Миропіль 2018р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальна установа  Миропільської селищної ради «Миропільська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів»  (надалі – заклад освіти) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, власного статуту.

Скорочена назва – КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів».

1.2. Засновником школи є Миропільська селищна  рада  Романівського району Житомирської області.

Уповноваженим органом  управління освіти є - орган виконавчої влади в галузі освіти Миропільської селищної ради, який здійснює фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів тощо.

1.3. Головною метою КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» є задоволення потреб громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті.

1.4. Головними завданнями КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» є:

- виховання морально і фізично здорового покоління;

- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

- формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» створює сприятливі умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості.

1.5. Діяльність середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.6. КУ  «Миропільська ЗОШ І—ІІІ ступенів» має статус повної загальної середньої школи.

1.7. КУ  «Миропільська ЗОШ І—ІІІ ступенів» є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний  номер та може мати самостійний баланс, рахунок у   державному казначействі, в установі банку.

Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

1.8. КУ  «Миропільська ЗОШ І—ІІІ  ступенів»  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад та власним статутом.

1.9. КУ  «Миропільська ЗОШ І—ІІІ ступенів»  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про

освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

Випускники закладу освіти одержують документи про освіту встановленого зразка.

1.10. У КУ  «Миропільська ЗОШ І—ІІІ ступенів»  визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів.

1.11. Юридична адреса закладу освіти:

13033, Житомирська область, Романівський район, смт. Миропіль вул. Перемоги, 21, тел.(04146) 9-51-76.

1.12. КУ  «Миропільська ЗОШ І—ІІІ ступенів»  має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

-  визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

- визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

- методичні об'єднання:

- психологічна служба;

- едична служба;

- розклад уроків;

-  щоденний, тижневий та річний режим школи.

- визначати контингент учнів;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво або благоустрій соціально- побутових об'єктів;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів;

- об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

1.13. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти, у школі встановлюється мережа класів, груп продовженого дня, факультативів, спецкурсів, гуртків тощо.

1.14. Медичне обслуговування учнів і вихованців закладу та відповідні умови для його  організації забезпечуються Засновником    і здійснюються    медичними  працівниками закладу, які входять до його штатного розпису та, за потребою, працівниками лікувальних установ.

1.15. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.16. КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів»  планує свою роботу самостійно. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

1) класних керівників,

2) вчителів початкових класів та групи продовженого дня,

3) вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури;

4) вчителів природничо-математичного циклу

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки України базових навчальних планів із конкретизацією шкільного компонента освіти та профілю навчання.

2.2. Навчальний план затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до нього додано:

- відповідно до навчального плану школи педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

У КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» варіантність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:

  • КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

У КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша перерва 10 хвилин, друга перерва 10 хвилин, третя перерва 30 хвилин, четверта перерва 10 хвилин, п'ята перерва 10 хвилин, шоста перерва 10 хвилин.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом, за умови його наявності, радою школи і затверджується її директором.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдаровань.

Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем.

У  КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» встановлюється дванадцятибальна система оцінювання знань учнів. Оцінки в балах виставляються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.  Річні підсумкові оцінки виставляються обов'язково.

Порядок переведення і випуск учнів школи визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності та наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року №762 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу».

Державний - визначається Міністерством освіти і науки України.

Шкільний - визначається навчально-виховним закладом з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни тощо.

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення закладу освіти, складання екзаменів екстерном.

2.3. Приймання учнів до школи проводиться до 31.08. поточного року та протягом навчального року по мірі прибуття учнів , згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або осіб, що їх заміняють), копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей , які поступають до першого класу), документа про відповідний рівень освіти (для учнів, які поступають до навчального закладу ІІІ ступеня) та особової справи для учнів, які прибувають на навчання з іншої школи.

До першого класу зараховуються, як правило, діти шести років.

2.4. У школі для учнів 1-4-х класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчально-виховного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.5. Структура навчального року за семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюються закладом освіти в межах часу, передбаченого навчальним планом. Навчальні заняття у школі розпочинаються, як правило,

1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня поточного року. Навчальний рік поділяється на семестри: перший з - 01.09, другий – з січня місяця . Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншою 34 тижнів. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України).

2.4. За погодженням з відповідними структурними підрозділами запроваджується такий графік шкільних канікул: осінні, зимові, весняні і літні.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше

30 календарних днів, влітку - 8 тижнів.

2.5. Тривалість уроку у першому класі чотирирічної початкової школи становить 35 хвилин, 2-4-х класах становить 40 хвилин, в усіх інших класах - 45 хвилин.

Тривалість навчального тижня становить п'ять днів. Тижневий режим роботи школи фіксується у розкладі уроків.

У документ про освіту (свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої дванадцятибальної системи оцінювання знань учнів.

2.15. Семестрові, річні, атестаційні оцінки оголошуються класним керівником. У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з семестровою, річною оцінкою йому надається право оскаржити її до адміністрації школи у триденний термін і скласти атестацію з відповідного предмета. Для цього за поданням заяви батьків на ім'я директора школи створюється комісія. Висновки цієї комісії є остаточними.

2.16. Оцінки з поведінки у закладі не виставляються.

2.17. Навчання у КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на кожному ступені навчання завершується складанням державних підсумкових атестацій, за результатами яких після 9 і 11 класу видаються документи про освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.18. Звільнення учнів від випускних державних підсумкових атестацій проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

           Ш. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу школи є:

- учні;

- педагогічні працівники;

- інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

- батьки (особи, які їх замінюють);

- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та даним статутом.

3.3. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються форми морального і матеріального заохочення визначені в ст. Закону України «Про освіту».

3.4. Учні мають право:

- обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;

-користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;

- на інформацію з усіх галузей знань;

- брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками,

підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- бережливо ставитись до майна закладу освіти;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

3.5. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників школи здійснює орган виконавчої влади в галузі освіти Миропільської селищної ради за поданням директора школи. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.6. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти; -користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- одержувати компенсації при втраті роботи в зв'язку із змінами в організації роботи закладу освіти;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.7. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут закладу освіти, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту, трудового договору та посадових інструкцій;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму,  доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших чеснот;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

Педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

Їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладіосвіти;

- звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

- захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов; культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у закладі освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

-виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.8. Школа подає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків.

3.9. У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватися статуту закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватися етики поведінки та моралі;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків.

                   IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснюється його директором.

4.2. Керівник закладу призначається на посаду та звільняється з посади органом виконавчої влади в галузі освіти Миропільської селищної ради, згідно чинного законодавства.

4.3 Делегати загальних зборів(конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

- учнів закладу освіти другого-третього ступеня - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає пропорційно однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи, учнів - по одному представнику від класу, батьків - по одному представнику від класу. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори (конференція) скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу освіти, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради закладу про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності навчально- виховного закладу, розглядають інші найважливіші питання навчально- виховного процесу;

- приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради закладу освіти;

- у разі, коли директор не справляється зі своїми обов'язками, порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді.

4.4. До ради закладу освіти обираються пропорційно представники від працівників цього закладу, учнів (другого-третього ступеня), батьків і громадськості загальними зборами (конференцією) відкритим або таємним голосуванням.

Рада закладу освіти скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором закладу освіти.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рада закладу освіти:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

- затверджує режим роботи закладу;

- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій;

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників закладу освіти;

- приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів і випускників навчально-виховного закладу за успіхи у навчанні (праці);

- у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учня із закладу освіти і за наявності підстав порушує клопотання перед директором про його подальше навчання у відповідному класі;

- разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;

- разом із засновником або уповноваженим ним органом, громадськими організаціями, директором закладу освіти створює умови для педагогічної освіти батьків;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління і органів місцевого самоврядування з питань роботи закладу освіти і приймає відповідні рішення;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів закладу освіти для розв'язання перспективних проблем удосконалення його діяльності;

- розподіляє кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу);

-погоджує умови оренди приміщень, споруд і обладнання, створення малих підприємств закладу освіти та кооперативів;

- визначає структуру системи громадського самоврядування закладу освіти;

4.5. Директор закладу освіти:

- організовує діяльність закладу освіти;

-вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів місцевого самоврядування закладу;

-сприяє здоровому способу життя здобувачів освітита працівників закладу освіти;

- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені закладу освіти;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків ;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

- організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

- за погодженням із профспілковим комітетом, за умови його наявності, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників школи;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

4.6. У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

Педагогічна рада:

- розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально- виховного процесу;

- обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення невстигаючих учнів для повторного навчання у тому самому класі або, за певних умов, переведення їх до наступного класу;

- організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

4.7. Учнівські збори школи (класу) - колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою закладу осіти є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори школи (класу):

- обирають органи учнівського самоврядування школи (класу);

- висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

4.8. Батьківські збори закладу освіти (класу) - колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори закладу освіти (класу):

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування закладу освіти;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

-вносять на розгляд ради закладу освіти, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та закладі освіти;

- запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу і закладу освіти, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків.

4.9. В закладі освіти можуть створюватись учнівські, батьківські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

                              V. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

5.1. Майно закладу освіти складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу освіти.

5.2. Майно закладу освіти належить йому на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту закладу та укладених ним угод.

5.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база школи, крім класних приміщень, включає навчальні кабінети, майстерні (комбінована), а також спортивний та актовий зали, бібліотеку, стадіон, архів, медичний кабінет,  комп'ютерний кабінет, їдальню та буфет, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.6. Школа має земельну ділянку, де розміщують спортивний   майданчик, зони відпочинку, господарські будівлі.

              VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису закладу освіти є;

- кошти засновника;

- кошти селищного бюджету, у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних фізичних осіб.

Для здійснення статутних повноважень закладу освіти може використовувати можливості підприємств, установ, організацій.

6.2. У КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» утворюється фонд загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше одного відсотка витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу) закладу освіти зберігаються на рахунку в установах банків і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором школи. Не використані за звітний період кошти фонду вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

Облік і витрачання коштів фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу) провадиться закладом освіти у порядку, що передбачений для бюджетних коштів.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу) здійснюють рада закладу освіти та відповідні органи влади.

6.3. Кошти закладу освіти зберігаються на її рахунках в установах банку і знаходяться у повному її розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за  умови виконання закладом розрахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

6.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається чинним законодавством.

6.5. Заклад освіти має право на придбання і оренду необхідного їй обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу; здавати в оренду майно.

6.6. Діловодство закладу освіти організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки України порядку.

Звітність закладу освіти встановлюється відповідно до вимог державної статистики.

                      VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

6.1. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

6.2. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

      VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

7.1. Контроль за дотриманням закладом освіти державних стандартів освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України, засновником та органом управління Миропільської  селищної ради.

7.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється засновником закладу освіти відповідно до чинного законодавства.

             ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію КУ «Миропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» приймає засновник. Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

8.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновник .

8.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

8.4. Ліквідація закладу освіти відбувається у формах позбавлення його статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

8.5. Ліквідація та/або реорганізація закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

8.6. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

8.7. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

 

 

Директор КУ «Миропільська       

ЗОШ І-ІІІ ступенів»                                      ___________________Гиндич Т.В.