Миропільська громада
Романівський район, Житомирська область

СТАТУТ

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                     рішенням 18 сесії  8-го скликання

                                                                                                                     Миропільської селищної ради

                                                                                                                     №   від    30.01. 2018 р.

 

                                                                                                                     ________________Селищний голова 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Миропільського центру розвитку дитини

Романівського району

Житомирської області

 

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Миропіль 2018р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти Миропільський Центр розвитку дитини (далі - ЦРД) створено на підставі рішення – 27 - сесії  6-го скликання Миропільської селищної ради від  13.08.2013 року.

Скорочена назва – Миропільський ЦРД.

1.2. Юридична адреса ЦРД: 13033 Житомирської області, Романівський р-н , вул. З. Космодем`янської, 4. 

1.3. Засновником Центру розвитку дитини є Миропільська селищна рада. Засновник здійснює фінансування ЦРД, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. ЦРД у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Положенням про центр розвитку дитини, іншими нормативно-правовими актами України та міжнародними нормативно-правовими актами, ратифікованими в Україні, відповідно чинного законодавства України, наказами  Міністерства освіти і науки України, власним Статутом.

1.5. ЦРД є юридичною особою, може мати печатку і штамп встановленого взірця, бланки з власними реквізитами, реєстраційний  рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Взаємовідносини між ЦРД з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 2.1. Головною метою ЦРД є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

2.2. Діяльність ЦРД направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

- забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

- надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку;

- надання методичної і консультаційної допомоги сім'ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

- впровадження експериментальної та інноваційної діяльності.

2.3. ЦРД самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

2.4.  ЦРД несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

        - реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

       - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

      - охорону життя, здоров'я дітей, забезпечення емоційного комфорту, санітарно-гігієнічних умов і вимог;

     - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

     - дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

     -  безпечні умови освітньої діяльності.

2.5.  Принципами діяльності ЦРД є:

     - доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; 
     - рівність умов для реалізації задатків,  нахилів,  здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
     - єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей; 
     - єдність виховних  впливів  сім'ї  і закладу дошкільної освіти; 
     - наступність і  перспективність  між  дошкільною та початковою загальною освітою; 
     - особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; 
     - демократизація та гуманізація педагогічного процессу.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЦРД

3.1. Режим роботи ЦРД, тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його Засновником відповідно до законодавства України за погодженням  з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров'я, регулюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. ЦРД працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

 1. Групи короткотривалого перебування працюють з 9.00 до 12.00.

ІV. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦРД

4.1.  Порядок комплектування ЦРД визначається відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у центрах розвитку дитини з урахуванням побажань батьків або осіб,  які їх замінюють.

4.2. ЦРД розрахований на 186 дітей.

4.3. У ЦРД функціонують (або можуть функціонувати) групи:

- загального розвитку;

     - спеціальні групи (логопедична) для дітей з важкими порушеннями мови та фонетико – фонематичним недорозвитком мови;

- індивідуального розвитку та догляду (зі зменшеною кількістю дітей);

- короткотривалого перебування для дітей дошкільного віку;

- літнього оздоровлення для дітей 6-8 років;

- інклюзивні групи;

- спеціального призначення – корекційного та реабілітаційного спрямування (надання послуг з корекційної, педагогічної, психологічної, медичної, соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового, віком від двох до семи (восьми років).

4.4. Групи комплектуються за одновіковими та різновіковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

4.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

- для дітей від 2до 3 років - до 15 осіб;                                               

- для дітей від 3 до 6 років - до 20 осіб; 

- для дітей з важкими порушеннями мови – 10 осіб;

- для дітей з фонетико- фонематичним недорозвитком мови – 12 осіб;

- в оздоровчий період - до 15 осіб.

Засновник може встановлювати   іншу наповнюваність груп дітьми залежно від демографічної ситуації.

4.6. Прийом дітей до ЦРД здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, карти щеплень дитини, свідоцтва про народження, документів, які надають право користування пільгами, документів для встановлення батьківської плати. Для прийому дітей до центру розвитку у групи компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру.

4.7. Під час прийому дитини до ЦРД керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом, іншими документами, що регламентують його діяльність.

4.8. За дитиною зберігається місце в ЦРД у разі її хвороби, на період карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також у літній оздоровчий період /75 днів/.

4.9. Відрахування дітей з ЦРД може здійснюватися:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в центрі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

4.10. Про відрахування дитини адміністрація ЦРД повідомляє письмово батьків або осіб, які їх замінюють не менше, як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з центру розвитку дитини.

4.11. ЦРД веде в установленому порядку облік дітей, які в ньому виховуються.

4.12. У ЦРД організовано роботу гуртків   для дітей, а також консультаційного центру для надання всебічної допомоги сім’ям, які виховують дітей вдома.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЦРД

5.1. Навчальний рік у ЦРД розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня ( оздоровчий період) у ЦРД проводиться оздоровлення дітей.

 1.  
 2.  

5.4. У ЦРД визначена українська мова навчання і виховання дітей.

5.5. Навчально-виховний процес у ЦРД здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

5.6. ЦРД організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:фізкультурно-оздоровчий та художньо-естетичний.

5.7. Освітній процес у логопедичній групі здійснюється за спеціальними програмами і методиками, розробленими в установленому порядку, за такими напрямами:

- предметно-практична діяльність;

- лікувальна фізкультура;

- соціально-побутова та комунікативна діяльність;

- просторова орієнтація;

- формування звукової  мови та розвиток мовлення;

- розвиток слухового та зорового сприймання.

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЦРД

6.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснює по договору з приватним(и) підприємцем(ями) .

6.2.  У ЦРД встановлено чотириразове  харчування.

6.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру та керівника ЦРД.

6.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування  дітей у ЦРД у  розмірі,  що  не  перевищує  60 відсотків  від вартості харчування на день.

6.9. Вартість харчування та перелік осіб, яким надається пільгове харчування, встановлюється Засновником.

 

VIІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

7.1.  Медичне обслуговування дітей  У ЦРД  здійснюється на безкоштовній основі медичними працівниками, які входять до штату ЦРД.

7.2.  Медичний персонал здійснює лікувально -  профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

7.3. До основних обов'язків медичного персоналу ЦРД  належить:

- моніторинг стану здоров'я, фізичного та психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу тощо.

7.4. ЦРД надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

 

VIІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

8.1.  Учасниками навчально – виховного процесу в ЦРД є діти дошкільного віку, завідувач, вихователь–методист, заступник завідувача з господарства, вчитель–логопед, практичний психолог, соціальний педагог, музичний керівник, інструктор з фізичної культури,  педагогічні  працівники, медичний працівник, обслуговуючий персонал,  батьки  або особи, які їх замінюють.

8.2.  За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення, передбачені чинним законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

       - безоплатна дошкільна освіта;

       - безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

       - захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

      - захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю  дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

      - безоплатне медичне обслуговування;

      - здоровий спосіб життя;

      - інші права, передбачені законодавством України.

8.4. Права батьків, та осіб, які їх замінюють:

- обирати заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ЦРД;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. Обов’язки батьків, або осіб які їх замінюють:

        - забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

        - своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЦРД у встановленому порядку;

         - своєчасно повідомляти ЦРД про можливість  відсутності або хвороби дитини;

          - слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан, створювати належні умови для розвитку природних здібностей, нахилів та задатків дітей;

          - поважати гідність дитини;

          - виховувати у дітей любов до України, повагу до національних і історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

          - виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за  віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

          - інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.   

8.6. На посаду педагогічного працівника ЦРД приймаєтьсяособа з високимиморальнимиякостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” - вищу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

8.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно–правовими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8.8. Педагогічне навантаження педагогічного працівника в Центрі розвитку дитини становить:

- вихователя групи загального розвитку – 30 годин;

- вихователя груп компенсуючого типу – 25 годин;

- соціального педагога – 40 годин;

- музичного керівника – 24 годин;

- практичного психолога – 40 годин;

- інструктора з фізкультури – 30 годин;

- вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 годин;

- керівника гуртка – 18 годин;

- вихователя-методиста – 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників ЦРД встановлюються Кабінетом Міністрів України.

8.9.  Педагогічні працівники мають право:

  - на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

 - брати участь у роботі органів самоврядування ЦРД;

 - на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

 - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ЦРД;

 - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

 - об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

 - на захист професійної честі і власної гідності;

 - інші права, що не суперечать законодавству України.

8.10.  Педагогічні працівники зобов’язані:

      - виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

      - дотримуватися педагогічної етики, норм загальної людської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, що їх замінюють;

      - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

     - брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної політичної культури;

      - впроваджувати в освітньо-виховний процес інновації і методики, приймати участь в оснащенні групових приміщень необхідним дидактичним та демонстраційним матеріалом згідно розділів програми;

     - нести відповідальність за збереження майна ЦРД;

     - виконувати накази та розпорядження керівництва ЦРД;

     - інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 1.  
 2.  

8.13. Працівники ЦРД згідно зі статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять двічі на рік медичні огляди.

8.14. Педагогічні працівники ЦРД підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

8.15. Педагогічні працівники, котрі систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ЦРД, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

ІХ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І САМОВРЯДУВАННЯ ЦЕНТРУ

9.1.  Управління ЦРД здійснюється Миропільською селищною радою.

9.2. Безпосереднє керівництво роботою ЦРД  здійснює  завідувач, який призначається і звільняється з посади  органом управління освітою Миропільської  селищної ради згідно чинного законодавства.

Завідувач ЦРД :

      відповідає  за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України « Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЦРД;
 • діє від імені ЦРД, представляє його в усіх державних та  інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЦРД і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЦРД;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником ЦРД;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням  Ради трудового колективу;
 • забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідальність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками, котрі їх замінюють;
 •  щороку звітує про навчально – виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

9.3. Постійно діючий колективний орган у ЦРД є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичний працівник, інші спеціалісти, голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу є представники навчальних закладів, батьки або особи, які їх займають.

Головою педагогічної ради є завідувач ЦРД.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально – виховного процесу в ЦРД та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується відповідно до потреби ЦРД.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

 1.  

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу – дві третини, батьків – одна третина від загальної кількості. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду ЦРД, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради ЦРД з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного голосування;
 • розглядають питання навчально – виховної, методичної та фінансово–господарської діяльності дошкільного закладу;
 •  затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЦРД .

9.5.   У період між загальними зборами діє рада ЦРД. Кількість засідань ради визначається за потребою.

До складу ради раду ЦРД обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.  Засідання ради ЦРД є  правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада ЦРД організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

9.6.  У ЦРД може діяти Піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти.

Піклувальна рада у складі 9 осіб створюється за рішенням загальних зборів ЦРД. Члени  Піклувальної ради обрані на загальних зборах  працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, обраний шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради. Кількість засідань – чотири рази на рік.

Основними завданнями Піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально– технічної, культурно - спортивної, корекційно – відповідальної, лікувально – оздоровчої бази ЦРД;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування ЦРД;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально–виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників ЦРД;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ЦРД;
 • сприяння соціально–правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

Х. МАЙНО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

10.1. Майно центру належить йому на правах власності, оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту ЦРД та укладених ним угод.

ХІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

11.1.   Джерелами фінансування ЦРД  є кошти:

- Засновника;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх займають;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження не заборонені чинним законодавством.

11.2.  ЦРД за погодженням із засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно із законодавством.

11.3. Державна статистична звітність 85-к про діяльність ЦРД здійснюється відповідно до законодавства.

11.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ЦРД визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якими підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням Засновника ЦРД бухгалтерський облік здійснюється через централізованубухгалтерію.

11.5. Штатний розпис ЦРД формується Завідувачем на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном та Мінпраці.

11.6. Матеріально-технічна база ЦРД включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріально-технічні цінності, вартість яких відображено у балансі ЦРД.

 

ХІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

12.1. Основною формою контролю за діяльністю ЦРД є Державна інспекція навчальних закладів.

 1.  
 2.  

 

ХІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ

13.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) центру проводиться за рішенням Засновника. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступника/ правонаступників.

13.2. Припинення діяльності ЦРД здійснюється згідно з рішенням Засновника. В результаті припинення діяльності центру все майно, права та обов’язки передаються Засновнику.

13.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

13.4. Порядок ліквідації:

13.4.1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Засновником або органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Виплата грошових сум кредиторам проводиться у порядку черговості, встановленої діючим законодавством відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів, зазначених законом, виплати яким проводяться зі сплином місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у підприємства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна.

13.4.2. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Засновником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

13.4.3. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його Засновнику, якщо інше не встановлено законом.

13.4.4. Діяльність Ліквідаційної комісії до закінчення строку ліквідації підлягає контролю Ревізійної комісії.

13.4.5. Ліквідація вважається завершеною, а ЦРД зупиняє свою діяльність з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його державну реєстрацію припинення.

13.4.6. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, його Засновнику і третім особам за нормами Цивільного законодавства.

 

ХІV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ)

14.1. Зміни у Статут вносяться за рішенням Засновника.

14.2. Зміни, внесені в Статут рішенням Засновника, підлягають реєстрації і вступають в силу з дати їх державної реєстрації.

14.3. У випадку внесення в установчі документи змін, Засновник в 3-денний строк з дня прийняття рішення про внесення цих змін зобов’язаний подати документи в орган державної реєстрації .

 

                           

                                                       Завідувач ЦРД                                                                        Г.Г.Розмахова