Миропільська територіальна громада
Житомирської області

Регламент 

Україна

Миропільська селищна рада

Житомирського району Житомирської області

1 сесія  ІІ-ге пленарне засідання VIII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 листопада  2020 року                                                    № 2

 

Про затвердження Регламенту

роботи  Миропільської  селищної ради

VIIІ скликання

 

      Відповідно до ч. 1 ст. 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань регламенту, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності селищна рада

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Регламент Миропільської селищної ради 8-го скликання  (додається).

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, правопорядку та антикорупційної діяльності, етики та регламенту (голова постійної комісії – Мироновська Аліна Олександрівна). 

 

 

 

                  Селищний  голова  _______________ С. В. Власюк

 

       

   

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                рішенням  ІІ-го пленарного

                                                                                                                засідання 1-ї сесії 

                                                                                                                8-го скликання

                                                                                                                    Миропільської селищної ради

                                                                                                                № 2 від   27.11.2020 р.


 

РЕГЛАМЕНТ

роботи


МИРОПІЛЬСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

    

 

 

2020 р.

 

 

ЗМІСТ

 

Розділ І. Загальні положення

Розділ ІІ. Сесія ради  

Глава 1. Порядок скликання сесії 

Глава 2. Розпорядок роботи сесії 

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради 

Глава 4. Чергові і позачергові сесії 

Глава 5. Порядок денний сесії 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради 

Глава 1. Виключна компетенція ради 

Глава 2. Робочі органи сесії 

Глава 3. Ведення пленарних засідань 

Глава 4. Порядок надання слова 

Глава 5. Організація розгляду питань 

Глава 6. Прийняття рішень 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій 

Глава 8. Таємне голосування 

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань 

Глава 10. Порядок оформлення матеріалів сесії 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради 

Глава 1. Депутати 

Глава 2. Депутатські групи та фракції 

Глава 3. Селищний голова та секретар ради 

Глава 4. Постійні комісії ради 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради 

Глава 6. Порядок висвітлення діяльності ради 

Розділ V. Формування виконавчих органів ради 

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради 

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради 

Розділ VI. Здійснення контролю 

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань 

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням 

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням 

Глава 3. Дострокове припинення повноважень селищного голови 

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата 

Розділ IX. Заключні положення 

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради 

Розділ X. Особливості організації та проведення сесій в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану 

 

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положеннями ради. 

Стаття 2. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, селищним головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. 

Стаття 3. Робота ради ведеться державною мовою. 

Стаття 4. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. 

Стаття 5.  На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, або за власною ініціативою за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць.  Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому. 

Стаття 6.  За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою. Наприкінці закритого засідання рада приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання. 

Стаття 7. Особи, присутні на засіданнях ради зобов’язані дотримуватись порядку. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання. 

Стаття 8. Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 9. Кожне перше пленарне засідання ради нового скликання починається і останнє завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України. 

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

 

Стаття 10. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями. 

 

Стаття 11. 

1. Перша сесія скликається територіальною виборчою комісією. Наступні сесії ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

2. У разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем селищної ради.

3. Сесія може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, постійної комісії ради, виконавчого комітету.

4. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

5. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 12. 

1. Сесію ради відкриває і веде селищний голова, а у виняткових випадках - секретар ради;  У випадку, передбаченому ч.5 цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

2. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. 

3. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

4. Протоколи сесій, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, а у разі його відсутності - секретарем селищної ради.

5. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 13. 

1. Перша сесія скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. 

2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та про підсумки виборів селищного голови. До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.  З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 14. Для розробки проєкту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проєктів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний селищний голова, не пізніше ніж за 5 днів до сесії, утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради. Пропозиція до складу робочої групи надається усім новообраним депутатам, включення до робочої групи здійснюється за бажанням депутатів. Робоча група здійснює роботу за правилами, встановленими Положенням про постійні комісії ради. Робота може здійснюватись дистанційно. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради. 

Стаття 15. Робоча група спільно з апаратом ради до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається внести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії. 

Стаття 16. Новообрана рада проводить засідання з таким порядком денним: 

1) інформація голови територіальної виборчої комісії; 

2) обрання лічильної комісії; 

3) обрання секретаря ради; 

4) утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу, обрання голів постійних комісій ради. 

5) затвердження структури ради;

6) призначення заступників, формування виконкому, призначення старост, вирішення інших організаційних питань роботи новообраної ради.

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 17.  

1. Для ефективного функціонування ради та своєчасного отримання депутатами повідомлень, матеріалів, проєктів, тощо, секретарем ради до закінчення першої сесії формується реєстр офіційних адрес, електронних адрес та засобів телефонного зв’язку депутатів, направлення  повідомлень за якими буде вважатись належним повідомленням.

 2. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково публікується на офіційному сайті ради, за наявності, оприлюднюється в засобах масової інформації. 

Стаття 18.  

1. Позачергові сесії скликаються у випадку обгрунтованої необхідності. 

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проєктами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії. 

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

4. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації. 

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 19. 

1. Проєкт порядку денного формується апаратом ради. 

2. Всі питання включені до проєкту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями ради. 

Стаття 20. До проєкту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує. 

Стаття 21.  

1. До проєкту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.  Проєкт порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

2.  Проєкт  рішення  може  бути  включений  до  порядку  денного  сесії  без  процедури  

оприлюднення  у  виняткових  випадках,  коли  виникає  необхідність  прийняття  рішень, пов’язаних із проведенням заходів, передбачених законодавством про надзвичайні ситуації  природного,  техногенного  чи  іншого  характеру, з питань бюджету, кадрових  та  інших  невідкладних  питань,  що стосуються  забезпечення  життєдіяльності  громади.  В  такому  випадку  проект  рішення погоджується  з  профільним  виконавчим  органом  ради  і  юридичним  відділом  

та розглядається  постійними  комісіями  ради  спільно перед засіданням, або у  у  залі  під  час  проведення  

пленарного засідання або у перерві пленарного засідання, про що приймається рішення як з процедурного питання. 

Стаття 22. 

1. Проєкт порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому селищною радою більшістю голосів присутніх депутатів. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою. 

2. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради. 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 23. Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії. 

Стаття 24. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями. 

Стаття 25. Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проєктів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань. 

Стаття 26. Підготовлені проєкти рішень ради проходять юридичну експертизу в юридичному відділі/службі та погоджуються (візуються) головою профільної комісії ради. Підготовлені проєкти рішень ради повинні містити:  підпис виконавця, який готував проєкт рішення;  підписи осіб, які погоджували дане рішення. До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами бюджету та відчуженням комунального майна. 

Стаття 27. 

1. Не пізніше ніж до початку роботи сесії, постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення. 

2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради. 

Стаття 28. Проєкти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, який не пізніше як за 5 днів до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів. 

Стаття 29. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження. 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 30. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому Законом;

5) затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання 

8) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру селищному голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного, голови у випадках, передбачених Законом;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

21-1) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

21-2) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

25-1) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів;

26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади. Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

30-1) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

30-2) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проєктів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

33-1) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проєкту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

33-2) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

35) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

37-1) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання;

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

43) затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

44-1) встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

48) затвердження статуту територіальної громади;

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

50) прийняття рішень щодо виконання положень статей 711122024 Закону України "Про засади державної мовної політики";

51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

56) визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту;

56-1) затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

57) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

58) утворення старостинських округів;

59) затвердження Положення про старосту;

60) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом. 

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 31. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень ради. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії.  Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень таємним голосуванням. 

Стаття 32. Підрахунок голосів при відкритому або поіменному голосуванні виконує секретар ради або селищний голова. 

Стаття 33. Секретар ради веде протокол пленарного засідання ради,  проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного, надає допомогу головуючому у веденні сесії ради,  проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні,  забезпечує передачу вказаних документів виконавцям. 

Стаття 34. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом. 

Стаття 35. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають селищний голова або секретар ради. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат. Під час розгляду внесеної пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в цій статті. 

Стаття 36.  Головуючий на пленарному засіданні ради відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради, виносить на обговорення проєкти рішень, інші акти ради, оголошує їх, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради, організовує розгляд питань, надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, ставить питання на голосування, повідомляє його результати,  забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні та здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту. 

Стаття 37. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням та після кожної перерви в засіданні. 

Стаття 38. На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. 

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 39. Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок- надається час тривалістю до 5 хвилин.

Стаття 40. Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. 

Стаття 41. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово. 

Стаття 42. Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. 

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 43. Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає: 

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них; 

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них; 

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії; 

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки; 

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції); 

6) виступи депутатів які підтримують та які не підтримують рішення;

7) оголошення головуючим про припинення обговорення; 

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача; 

9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування; 

10) виступи депутатів з мотивів голосування. 

Стаття 44. З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії, рада приймає рішення без обговорення. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата. 

Стаття 45. Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть подати до секретаріату на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 46. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. 

Стаття 47. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. При встановленні результатів голосування враховується голос селищного голови. 

Стаття 48. Рішення ради приймаються відкритим та відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Стаття 49. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. 

Стаття 50. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні. 

Стаття 51. Всі рішення приймаються радою відкритим голосуванням, крім обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради, прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови.

Стаття 52. Рішення селищної ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного  голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Стаття 53. Прийняті радою рішення оприлюднюються, передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження/підписання документа.

Стаття 54. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію. 

Стаття 55. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо в рішенні не встановлено іншого строку введення його в дію. 

Стаття 56. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою. 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Стаття 57. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них. Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству. 

Стаття 58. Пропозиції та поправки до проєктів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії, або можуть бути внесені усно під час обговорення. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження. 

Стаття 59. Голосування проводиться за допомогою підняття рук. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування головуючим вголос кожного депутата під час пленарного засідання. 

Стаття 60. В будь-який час депутат може звертатись з пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради. Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. 

Стаття 61. Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом. 


 

Глава 8. Таємне голосування

Стаття 62. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради. 

Стаття 63. Таємне голосування організовує лічильна комісія. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії. 

Стаття 64. Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів. 

Стаття 65. Лічильна комісія організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування, опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення, знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії. 

Стаття 66. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади. 

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 67. 

1. На пленарному засіданні ради всі присутні, зобов’язані дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.  

2. Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.  Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова. 

3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова. 

Стаття 68. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог. 

Стаття 69. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання. 

Глава 10. Порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 70. Матеріали сесії складаються з протоколу та фонограми (відеозапису) сесії. 

Стаття 71. Протокол сесії повинен містити: 1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення; 2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії; 3) порядок денний і регламент часу роботи; 4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих; 5) результати голосування і прийняті рішення; 6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах. 2. До протоколу сесії додаються: 1) тексти доповідей і співдоповідей; 2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань; 3) список присутніх на сесії депутатів; 4) поправки і доповнення до проєктів рішень; 5) довідки, зауваження; 6) порядок ведення сесії. Протоколи сесій ради підписуються головуючим та секретарем сесії.  Протокол сесії ради оформляється не пізніше 5 днів після завершення сесії ради.

Стаття 72. Фонограма (відеозапис) сесії, записана на носіях електронної інформації, зберігається у секретаріаті ради протягом строку повноважень ради. 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 73. Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом. 

Стаття 74. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.  Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом. 

Стаття 75. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 

Стаття 76. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється: - в присутності на пленарних засіданнях і засіданнях комісій, в роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією, виступах з питань, які розглядаються, внесенні поправок і пропозицій при розгляді проєктів рішень ради, ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій, ініціюванні питань до порядку денного сесії, підготовці проєктів рішень, організації контролю за виконанням рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат, інформування виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо. 

Стаття 77. Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. Питання включення чи невключення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія. 

Стаття 78. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду врегульований в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту. 

Стаття 79. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:

1) підтримувати зв’язок з виборцями, місцевою організацією політичної партії, яка висунула його кандидатом у депутати місцевої ради, відповідною територіальною громадою, а також громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Стаття 80. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата. 

Стаття 81. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян. 

Стаття 82. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

7) щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом.

Стаття 83. Постійна комісія ради з питань депутатської діяльності і етики, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради. 

Стаття 84. Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 85. Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як 3 депутатів. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів. 

Стаття 86. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією). Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції) на зборах групи (фракції) більшістю від загального складу групи (фракції).  Селищний голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції). 

Стаття 87. Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію). Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії, депутати від якої обрані до ради. Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції) ради. 

Стаття 88. Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій). Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання. 

Стаття 89. Депутатські групи (фракції) можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер. 

Глава 3. Селищний голова та секретар ради

Стаття 90. Повноваження новообраного селищного  голови починаються з моменту складення ним присяги на пленарному засіданні селищної  ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 91. Селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

Стаття 92. Селищний голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу. 

 Стаття 93. Повноваження селищного голови. Селищний голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території селищної ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру";

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, в межах, передбачених законодавством, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

 14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Стаття 94. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 95. Селищний голова може в установленому Законом порядку зупиняти дію рішень ради та її виконавчого комітету. 

Стаття 96. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Селищний голова щорічно звітує селищній раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.

Стаття 97. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 98. У разі звільнення з посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар селищної ради, крім випадків дострокового припинення повноважень селищного голови відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" або Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Секретар селищної ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Стаття 99. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. 

Стаття 100. Секретар ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради, на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі. 

Стаття 101. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради відповідний селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного, голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

Стаття 102.  Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 103.  Секретар селищної ради:

1) здійснює повноваження селищного голови у випадках, передбачених законодавством;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених законом, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законом;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 104. На селищного голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції». 

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 105. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі у кількості 5 депутатів - голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради, їх заступники. Депутат ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Стаття 106. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають:

- проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

- звіти про виконання програм і бюджету;

- вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

- розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

- вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; 

- здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

Стаття 107. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 108. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. . Голова постійної комісії може бути відкликаний радою, як за поданням селищного голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії.

Стаття 109. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 110. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".  Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 111. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 112. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 

Стаття 113.  Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 114.  Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії до засідання комісії. 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 115. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради. 

Стаття 116. Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради. 

Стаття 117. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою. 

Стаття 118. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію. 

Глава 6. Порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 119. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законодавством України. Рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію програм та виконання рішень. 

Стаття 120 . 

1. Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням ради та за наявності технічних можливостей може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через інтернет, гучномовці, аудіо озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо.

2.  Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прозоре функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинні бути забезпечені:
- розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, паспорта громади, регламентів ради та виконавчих органів;
- технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;

- технічна можливість здійснювати перегляд он-лайн трансляцій засідань ради, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій;
- розміщення протоколів засідань ради та виконкому, рішень ради, виконавчого комітету та її органів (постійних та інших комісій створених виконавчим комітетом, тощо);
- розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень з зазначенням електронної адреси, на яку можна направити відповідні пропозиції змін, доповнень, тощо;
- розміщення інформації про депутатів, голову, його заступників, секретаря ради, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включатиме автобіографії, контакти для листування;
- розміщення інформації про річний, квартальний, місячний, тижневий план роботи ради;
- розміщення звітів голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;
- можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);
- реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах);

-  інформація про зареєстрованих адміністраторів сайту.

3. Організація трансляцій забезпечується апаратом ради в межах технічних та фінансових можливостей ради.

Розділ V. Формування виконавчих органів ради 

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради 

Стаття 121. Виконавчий комітет ради утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 122. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови у складі селищного голови, заступника (заступників) селищного голови, секретаря, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова. 

Стаття 123. 

1. Перед внесенням на розгляд ради кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях. Постійні комісії після обговорення кандидатур можуть надавати щодо них мотивовані висновки селищному голові. 

2. Голосування, за рішенням ради може проводитись окремо по кожній кандидатурі, або в цілому за весь запропонований склад виконавчого комітету. 

3. У разі, коли один з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, селищний голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів. 

Стаття 124. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Стаття 125. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для селищного голови.

Стаття 126. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 127. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Стаття 128. Повноваження виконавчого комітету селищної, ради:

1) попередній розгляд та схвалення проєктів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проєкт місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координація діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) зміна або скасовування актів підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Стаття 129. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та селищним головою (у тому числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений законом) в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам селищних рад.

Стаття 130. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Повноваження, пов’язані з наданням адміністративних послуг, здійснюються виконавчим комітетом селищної ради у визначений законом строк.

Стаття 131. Селищна рада у межах затверджених нею структури і штатів створює відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів селищної ради. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, селищному голові. 

Стаття 132. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються радою.

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

Стаття 133. Питання про формування структури виконавчих органів ради попередньо розглядається в постійних комісіях. При розгляді формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників селищного голови, керуючого справами виконкому ради, начальника фінансового відділу. Голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, голосування проводиться після обговорення даного питання. 

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 134. Рада безпосередньо, або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла, згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством. 

Стаття 135. За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень. 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 136. Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради. 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата

Стаття 137. 

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

5. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 138. Депутатський запит.

1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради та обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради.

3. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради.

4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради, або письмово повідомити раді та депутатові місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

5. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 139. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 140. Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради. 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 141. Бюджет на наступний фінансовий рік затверджується рішенням ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, рада при затвердженні місцевого бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Стаття 142. На основі прогнозованого розвитку соціально-економічного стану громади на наступний період, бюджетних запитів, фінансовий відділ ради у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проєкт бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проєкту Закону про Державний бюджет України у другому читанні. 

Стаття 143. Проєкт бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проєкт бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради. З доповіддю на засіданнях постійних комісій про проєкт бюджету виступає начальник фінансового відділу, або особа, яка виконує його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проєктом бюджету дається не менше 7 днів. 

Стаття 144. Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проєкту бюджету в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування. 

Стаття 145. 

1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проєкт бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій ради. 

2. Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим відділом розробляє остаточний варіант проєкту рішення ради. 

3. Фінансовий відділ ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій. 

Стаття 146. На розгляд ради схвалений проєкт бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проєкту бюджету робить голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу. Після обговорення проєкту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету. 

Стаття 147. Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції. 

Стаття 148. 

1. відповідно до вимог частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» фінансовий відділ щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету. 

2. Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік. 

Стаття 149. 

1. Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік. 

2. Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

3. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує остаточний варіант проєкту рішення ради про затвердження звіту. 

4. Після доповіді начальника фінансового управління ради та після інформації голови постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо затвердження звіту про виконання бюджету. 

Стаття 150. У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року на офіційному веб-сайті публікується квартальний чи річний звіт про хід і результати виконання бюджету. 

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Стаття 151. Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проєкту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей. 

Стаття 152. Проєкти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм. Проєкти направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

Стаття 153. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку після надходження проєктів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються. 

Стаття 154. Проєкт рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури ради спільно з профільними постійними комісіями. 

Стаття 155. 

1. Проєкти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій. 

2. Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм. 

3. В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконком на доопрацювання. 

Стаття 156. Протягом поточного доку до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням радою. 

Стаття 157. Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції. 

Стаття 158. Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.  Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації як звіт перед територіальною громадою.

Глава 3. Дострокове припинення повноважень селищного голови

Стаття 159. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

3-2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

4) відкликання з посади за народною ініціативою;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

Повноваження селищного голови можуть бути достроково припинені також у випадках, передбачених законами України "Про військово-цивільні адміністрації""Про правовий режим воєнного стану".

Стаття 160. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. У такому випадку, повноваження селищного, голови можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

Стаття 161. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" з особливостями, передбаченими частинами шостою - десятою статті 79 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 162. Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі: 

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку; 

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; 

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень; 

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради; 

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі; 

7) його смерті. 

Стаття 163. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою: 

1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; 

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень. При цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата. 

Стаття 164. Достроково повноваження депутата припиняються коли достроково припиняє своє повноваження рада. 

Стаття 165. 

1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата. 

2. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», у разі:

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції України і законів України, що встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили;

2) пропуску депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі;

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання депутатом ради зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними.

Стаття 166. Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації. 

Розділ IX. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 167. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження. 

Стаття 168. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності на 5 день після їх прийняття. 

Стаття 169. Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради. 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше забезпечення діяльності ради 

Стаття 170. 

1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконкому. 

Розділ X. Особливості організації та проведення сесій та засідань постійних комісій ради в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану, в період дії карантину. Дистанційна участь у засіданнях окремих учасників засідань.

Стаття 171.

1. В умовах запровадження карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання сесії селищної ради, засідання постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування. 

2. Доцільність проведення дистанційних засідань визначається посадовою особою, яка має право скликати сесії місцевої ради, виходячи з місцевих умов.

3. Рішення про дистанційне засідання ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку доступу учасників до трансляції дистанційного засідання ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата. 

4. У дистанційному засіданні ради беруть участь селищний голова, секретар ради, депутати ради та інші особи, присутність яких визнана селищним головою, або радою необхідною. 

5. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається апарат селищної ради. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

6. Перед відкриттям пленарного засідання  в режимі відеоконференції проводиться запис депутатів, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів селищної ради.

7. Після завершення голосування всіма депутатами селищної ради, які беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції, голова лічильної комісії або визначений лічильною комісією представник з її складу доповідає про результати голосування за проєкт рішення, після чого головуючий оголошує рішення.

8. Персональну відповідальність за підключення до відеоконференції несе кожен учасник такого засідання.

9. До порядку денного дистанційного засідання можуть включатися виключно невідкладні питання: внесення змін до місцевого бюджету; невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених епідеміями та пандеміями; реалізації повноважень, пов’язаних з вказаними обставинами;  процедурні питання, інші питання, необхідність розгляду яких буде підтримана не менше 2/3 депутатів ради. 

10. Реєстрація, виступи депутатів ради, здійснюються після ідентифікації їх особи – шляхом оголошення ПІБ.

11. Голосування під час відеозв’язку здійснюється шляхом підняття руки після оголошення головуючим відповідного варіанта «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ». Депутат повинен тримати руку до того часу, поки триває підрахунок голосів. Депутати, які не підняли руки під час дистанційного голосування, зазначаються як такі, що не голосували. 

12. Пропозиції, будь-які документи депутатів селищної ради, для їх використання на дистанційному засіданні, повинні завчасно надсилатися з їх офіційної електронної пошти або оголошуватися під час виступів на дистанційному засіданні. 

Стаття 172. 

1. За наявності об’єктивних поважних причин, допускається дистанційна участь в засіданні ради окремих учасників засідання.

2. Про необхідність участі в засіданні ради дистанційно такий учасник повідомляє не пізніше 24-х годин до початку такого засідання. 

3. При дистанційній участі окремих учасників засідання вимоги ч.9 ст.171 не застосовуються.

4. Персональну відповідальність за підключення до відеоконференції несе такий учасник засідання.

5. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається апарат селищної ради. 

Селищний  голова  _______________ С. В. Власюк 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь